43 § Hallitus edustaa kassaa sekä...

huolehtii kassan hallinnosta ja kassan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

ottaa ja erottaa kassanjohtaja, kassan toimihenkilöt ja luottamuslääkäri sekä määrätä heidän toimenhoitojensa ehdoista;
antaa kassanjohtajalle kassan juoksevan hallinnon ja toiminnan hoitamista varten tarvittavat ohjeet ja määräykset
huolehtia siitä, että kassan kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty;
päättää kassan varojen sijoittamisesta ja 50 §:ssä mainittujen lainojen ottamisesta;
päättää etuuksien myöntämisestä, ellei hallitus ole antanut ratkaisuoikeuksia kassanjohtajalle tai kassan toimihenkilöille;
kutsua koolle kassankokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat sekä tehdä toimintakertomuksessa kokoukselle esitys tilinpäätöksen osoittamaa yli- tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi; sekä
antaa oikeus kassan nimen kirjoittamiseen 49 §:n mukaisesti.