18 § Kassan vastuu lisäetuuksien...

osalta alkaa jäsenyyden alkamisesta ja päättyy jäsenyyden päättyessä. Kassa korvaa ainoastaan jäsenyysaikana syntyneitä kustannuksia. Sairaalahoidon korvaaminen lakkaa kuitenkin vasta 14 §:n 2 a kohdassa mainitun enimmäisajan päättyessä taikka, jos jäsen siirtyy sitä ennen vanhuuseläkkeelle, vanhuuseläkkeen alkaessa, mikäli sairaalahoito on alkanut ennen jäsenyyden päättymistä.

Lisäetuuskorvauksien suorittaminen lakkaa myös, jos jäsenelle on suoritettu sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa enimmäisajalta, eikä jäsen sen jälkeen ole palannut työhön.

Jos sairaus uudelleen aiheuttaa työkyvyttömyyden sen jälkeen, kun jäsen on ollut yhtäjaksoisesti yhden vuoden ajan kykenevä tekemään työtä, katsotaan se sairaalahoidon uudelleen alkaessa eri sairaudeksi, vaikka sitä lääketieteellisesti olisikin pidettävä saman sairauden jatkona.